Muhammad Nabina Lyrics

Muhammad Nabina Lyrics

Muhammad nabina Binuru hadina

Min makkah habibi nurun Shota Al madinah

Min sholla sholatuh Widkhalab shifatuh

Ya bailiff duluth mashi

Yushfa’luh mamatuh

Muhammad nabina Binuru hadina

Min makkah habibi nurun Shota Al madinah

Min sholla sholatuh Widkhalab shifatuh

Ya bailiff duluth mashi

Yushfa’luh mamatuh

Ya imamna ya amin Ya sanad lil muslimin

Ya habibi ya muhammad Yabna abdillah

Tammiti risalah tamam

Wil habib miskil khitam

Thul hayah wuksholah Bada’a sholli waro

Muhammad nabina Binuru hadina

Min makkah habibi nurun Shota Al madinah

Min sholla sholatuh Widkhalab shifatuh

Ya bailiff duluth mashi

Yushfa’luh mamatuh

Ho. . ho. . ho. .

Ho. Ho. Ho. . ho. . ho. . ho. .

Ho. . ho. . ho. .ho

Ho ho ho

Ho ho

Min awil yuma ‘umri

Sim’atahu ya ‘umri

Bi shollu ‘alaih

(Allahumma sholli alaih)

Allah. .

Hafiz bil iman Hassani bill aman

Wata’alak thibi

Allahumma sholli wa sallim

wa barik ‘alaih

Allahumma sholli wa sallim

wa barik ‘alaih

Miftah syufak fil manam

(Ya rosulallah)

Wabka ‘ala kitbag wanam

(Ya habiballah)

Wanul syarok lu ashuhbita

Wakhobri usbuk ummita

Wadhamatik. . .

Muhammad nabina Binuru hadina

Min makkah habibi nurun Shota Al madinah

Ya habibi ya taha Ya maghamil maghamah

Ghayyar biddunyab ‘ainina

Billau dhuha. . .

Min sholla sholatuh Widkhalab shifatuh

Ya bailiff duluth mashi

Yushfa’luh mamatuh


Check out the Collection of Naat Lyrics

Leave a Reply